Mums rūp Jūsu privātums. Mēs esam caurskatāmi attiecībā uz to, kā mēs ievācam un apstrādājam personas datus, ko Jūs mums izpaužat. Sīkāka informācija par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus.


PRIVĀTUMA POLITIKA


1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “UNDA”, reģistrācijas Nr.59203002531, adrese: Jūras iela 60, Engure.

SIA “UNDA” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@unda.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “UNDA” adresē, var uzdot jautājumus vai iesniegt pieprasījumus par personas datu apstrādi.

 

2. Mērķis

Uzņēmums SIA “UNDA” ir apņēmies aizsargāt savu darbinieku, klientu, biznesa partneru un citu identificējamu personu Personas datus. Tādēļ uzņēmums SIA “UNDA” ir ieviesis globālu datu aizsardzības un privātuma programmu, lai izveidotu un uzturētu augstus standartus Personas datu apkopošanai, izmantošanai, izpaušanai, uzglabāšanai, aizsargāšanai, pārsūtīšanai, piekļuvei tiem vai citādai to apstrādei. Šī Globālā personas datu aizsardzības un privātuma politika ir šīs datu aizsardzības un privātuma programmas pamats, un tajā aprakstīta SIA “UNDA” pieeja attiecībā uz Personas datu apstrādi visā pasaulē.

 

3.Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA “UNDA”  klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • SIA “UNDA” teritorijas un telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.

SIA “UNDA” rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA “UNDA” interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 

4. Personas datu apstrādes nolūki

SIA “UNDA” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
  • klienta identificēšanai;
  • līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
  • preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;
  • garantijas saistību izpildei;
  • klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • norēķinu administrēšanai.
 • SIA “UNDA”  pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, 
 • SIA “UNDA”  īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai SIA “UNDA” teritorijā un telpās, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA “UNDA” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA “UNDA”.

 

4. Personas datu apstrāde

SIA “UNDA” apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA “UNDA” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “UNDA” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.

 

6. Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “UNDA” glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “UNDA” vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti. 

7. Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības

Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “UNDA”  piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “UNDA” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “UNDA” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. 

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA “UNDA” birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “UNDA”  pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

SIA “UNDA” atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

SIA “UNDA” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 

8. Saziņa ar personu

SIA “UNDA” veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA “UNDA” veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.). 

9. Komerciāli paziņojumi

Lai sniegtu personai informāciju par aktuālajiem piedāvājumiem un jaunumiem, kas varētu personu interesēt, SIA “UNDA” var izmantot personas datus marketinga un sakaru aktivitātēs. Persona var jebkurā brīdī atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas kādā no veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi  info@unda.lv;
 • nosūtot vēstuli SIA “UNDA” uz adresi: Jūras iela 60, Engure;
 • klātienē SIA “UNDA” birojā Jūras ielā 60, Engurē.

SIA “UNDA” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc pieprasījuma saņemšanas. 

SIA “UNDA” nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses. 

10. Citi noteikumi

SIA “UNDA” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA “UNDA” interneta mājas lapā. 

SIA “UNDA” interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA “UNDA”  nenes atbildību.